کمیسیـون، انتخـابات را دفـن کرد اگـر تدبیـر نشـود، دمـوکراسـی می‌میرد

- ۰۹ قوس ۱۳۹۸

ایکاش مقاومتی که‌ امروز آغاز گردیده است، شش ماه قبل با پایان قانونی دورۀ پنج سالۀ حکومت وحدت ملی در اول جوزا آغاز می‌گردید تا مدت‌ها قبل با کابوس پنج ساله وداع می‌کردیم و امروز همه شاهد یک فصل جدید می‌بودیم.
شورای نامزدان ریاست‌جمهوری فریاد زدند، طرح سرپرستی حکومت دادند تا انتخابات از قید حکومت غیرقانونی برآمده از تقلب بیرون می‌گردید. بی‌طرفانه، عادلانه، شفاف و بدون امتیازات صدها میلیون دالری و گروپ‌های کمپاینی حکومت، نفوذ و دستکاری داخل کمیسیون برگزار mandegarمی‌شد، اعلام نتایج معطل نمی‌گردید، کسی قدرت را دو دسته بهزور حکومتی قایم نمی‌گرفت، کشور به بحران نمی‌رفت و سرنوشت مردم به این پیمانه تاریک نمی‌شد.
نکردند، گفتند قانون‌شکنی می‌شود و خارجی‌ها نیز نمی‌پسندند! اما قصه به این ساده فهمی هم نبود. موضع‌گیری قانونی! کمیسیون انتخابات و نقش پسندیدۀ یوناما را همه چشیدیم!
اکنون همه باید متیقن شده باشیم که از آدرس کمیسیون انتخابات هر چه بیرون آید، به دفن انتخابات و مرگ دموکراسی می‌رسد که در مقابل آن باید با همۀ توان محکم ایستاد. اما انتظار تغییر نابجاست، حتا اگر کمیسیون آهنگ شفافیت هم‌ کند، ممکن نیست، زیرا نه ارقامش را دارد و نه هم اختیارش را. بهتر که کار کمیسیون را یک‌سره منتفی و ملغا دانست، چارۀ دیگر سنجید و گزینۀ غیر از آنچه در مدت شش ماه گذشت.

از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.