رد نظریه جدایی دین از سیاست

رد نظریه جدایی دین از سیاست

بخش پنجم/ ---------------- سیدمحمدطاهر بن‌عاشور / ترجمه: سیداحمد اشرفی/ -------------------------------------------------------------------------- مؤلف از صفحۀ 70 الی آخرِ صفحۀ 75 می‌نویسد: اسلام مجموعۀ همبسته‌یی از تعالیم دینی است که پیامبر اکرم – صلی‌الله علیه وسلم - آن‌ را به اکمال رساند و در زنده‌گیِ عملی تطبیق...

ادامه مطلب...
رد نظریه جدایی دین از سیاست

رد نظریه جدایی دین از سیاست

بخش چهارم/ ----------------------- سیدمحمدطاهر بن‌عاشور/ ترجمه: سیداحمد اشرفی/ -------------------------------------------------------------------------- حکومت و اسلام پیامبری و زمام‌داری مؤلف در صفحاتِ 48 و 49 و 50 و 51 و 52 در این مورد بحث کرده که آیا صفت پادشاهی توأم با صفت پیامبری برای رسول اکرم ثابت است یا...

ادامه مطلب...
رد نظریه جدایی دین از سیاست

رد نظریه جدایی دین از سیاست

بخش سوم/ ترجمه: سیداحمد اشرفی/ سیدمحمدطاهر بن‌عاشور/ -------------------------------------------------------------------- - "وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ" (سورۀ نساء: 5) یعنی: اموال خویش را به دستِ سفیهان ندهید. شایانِ ذکر است که آن نوع اجماع که در بالا به آن اشاره شد، بسیاری از احکام قطعی شریعت که...

ادامه مطلب...
شعر عفیف باختری

شعر عفیف باختری

بخش سوم و پایانی/ 1- شعرهای حایز شرایط((legitimate Poem «شعر حایز شرایط»، شعری که پایه و مایه‌‌ی آن تخیل ثانویه است، شعری که برخواسته از خیال محض و تداعی و تقلید نیست، شعری که به شکل ناآگانه پیام یا وضعیتی را توصیف...

ادامه مطلب...
شعرِ عفیف باختری

شعرِ عفیف باختری

بخش دوم/ از تعریفی که کولریج ارایه می‌‌کند چنین استنباط می‌‌شود که خیال در واقع به عنوان عامل آرایش‌‌دهنده و زینتی شعر بیشتر به دنبال هدف است نه لذت؛ هدفی که با اصول و قواعد ترکیب و تداعی به دست می‌آید...

ادامه مطلب...