از اسطورۀ استروس تا رمان لوکاچ

از اسطورۀ استروس تا رمان لوکاچ

انسان‌شناسی ساختاری کلود لوی استروس بر اساس اندیشه‌های فیلسوف بزرگ روشن‌گری شکل گرفته است؛ چنان‌که سوژۀ فراتاریخی کانت ترجمان خود را به زبان انسان‌شناسی در آرای وی باز می‌یابد و تمیز نومن و فنومن نیز اگرچه ابتدا در زبان‌شناسی ساختاری...

ادامه مطلب...
توتـم  و تابــو (بررسـی کتـاب توتـم و تابـوی فـرویـد)

توتـم و تابــو (بررسـی کتـاب توتـم و تابـوی فـرویـد)

بخش دوم و پایانی اهداف مستتر در تابو الف) حفظ شخصیت‌های مهم مثل رؤسا، کشیشان و اشیای ارزنده در برابر هر نوع گزند ممکن. ب) حفظ زنان، کودکان و مردم عادی به‌طور کلی در برابر مانا ج) حفظ کسانی که با مرده تماس داشته‌اند...

ادامه مطلب...
توتم و تابو (بررسی کتاب توتم و تابوی فروید)

توتم و تابو (بررسی کتاب توتم و تابوی فروید)

بخش نخسـت زنده‌گی‌نامه زیگموند فروید در سال 1856 در اتریش و در یک خانوادۀ یهودی به دنیا آمد. پس از اتمام دورۀ دبیرستان، شغل پزشکی را انتخاب کرد. علت انتخاب این رشته، علاقۀ شدید وی به کسبِ شهرت بود. در سال 1882با...

ادامه مطلب...
شعر و مقام ادبیِ محمد اسحاق فایز

شعر و مقام ادبیِ محمد اسحاق فایز

محمداسحاق فایز، شاعر و نویسندۀ نام‌دار کشور، در سال 1336 خورشیدی در اُستان پروان دیده به جهان گشود. دوران کودکی‌اش توام با دشواری‌های بسیار بود. الفبا و خواندن را در مسجد آموخت و آن‌جا غزلیاتِ حافظ را خواند. سپس به...

ادامه مطلب...
گفتمان مادری در ادبیات امریکا، اواخر قرن بیستم

گفتمان مادری در ادبیات امریکا، اواخر قرن بیستم

بخش سوم و پایانی نااُکو سوجیاما / برگردان:براهیـم خدایی از میان زنان، صدای ماویس (Mavis) به گونة نمایان‌تری مادرانه است؛ هم‌چون سته در «محبوب» ماویس فرزندانش را می‌کشد، اگرچه با یک حادثه، نه به صورت عمدی. او به مغازة بقالی می‌رود تا...

ادامه مطلب...