ساخت مسکن برای نیروهای امنیتی از سوی شورای وزیران تایید شد

- ۰۸ سنبله ۱۳۹۱

شورای وزیران طرح پالیسی تهیه اسکان برای قوای مسلح کشور را به هدف اعتمادسازی و بهبود وضعیت اقتصادی نیروهای مسلح کشور، تایید کرده است.
به گزارش یک، پیشنهاد راه‌کار اسکان برای قوای مسلح کشور، بنا بر درخواست رییس‌جمهور از سوی اداره امور طرح شده است‌؛ هدف این برنامه اصلاحات ضروری‌، اعتماد‌سازی در میان نیرو‌های نظامی و بهبود وضعیت بود‌و‌باش این نیرو‌ها می‌باشد.
رفیع فردوس، سخنگوی اداره امور، گفته است که دولت افغانستان تصمیم دارد تا تمام نیروهای افغان محلی برای سکونت‌شان داشته باشند.
وزارت شهرسازی گفته است که شورای وزیران وزارت‌های مسوول را موظف ساخته، تا راه‌کار یاد شده را بر بنیاد نیاز‌های نیروهای نظامی کشور توسعه داده و ساختار اجرایی آن را تهیه و به جلسه‌های بعدی شورای وزیران، ارایه کنند.
امیرالدین سالک، معین ساختمانی وزارت امور شهرسازی گفته است که پس از بررسی این طرح، وزارت‌های دفاع، داخله‌، امور شهرسازی‌، زراعت و آبیاری‌، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره امور در زمینه ساختار اجرایی این راه‌کار با هم، کار خواهند کرد‌.
در همین حال، وزارت دفاع اجرای این برنامه را در روحیه‌دادن و تشویق نیروهای نظامی کشور اثر گذار می‌داند.
جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع در مورد موثریت تهیه مسکن برای نیروهای امنیتی کشور گفت: «از یک جهت حیثیت نیروهای امنیتی کشور حفظ می‌شود و از جانبی دیگر نگرانی سربازان بخاطر حزینه‌یی که برای معیشت‌شان نیاز دارند برطرف شده و با خاطر راحت در تامیت امنیت کشور می‌کوشند.»
طرح راه‌کار اسکان قوای مسلح پس از آن از سوی رییس جمهور مطرح شده است که پیش از این شکایت‌های مبنی بر توزیع غیر‌عادلانه مسکن از سوی کارمندان دولت وجود داشته است.
با این هم، معین ساختمانی وزارت امور شهر سازی گفته است که توزیع مسکن به کارمندان دولت از سوی کمیسیون ویژه در این بخش، نظارت خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.