بررسی شکایت‌های نامزدان شوراهای ولایتی به صورت علنی

گزارشگر:14 عقرب 1392 - ۱۳ عقرب ۱۳۹۲

mandegarدر دومین روز جلسه علنی رسیده‌گی به شکایات نامزدان از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، شماری از نامزدان رد شدۀ شوراهای ولایتی خواهان بازنگری اسنادشان شدند.
این نامزدان درحالی که تعدادی از ناظرین ملی وبین‌المللی نیز حضور داشتند، تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را درمورد شان بی‌اساس خوانده وآن را رد نمودند.
کمیسیون شکایت انتخاباتی می‌گوید که بیشتر از ۸۰۰ شکایت را ازسوی بیشتر از ۲۵۰ کاندید رد شده شورای ولایتی دریافت کرده اند.
مشکل تخنیکی در سیستم بررسی کمیسیون مستقل انتخابات
کمیسیون شکایات انتخاباتی دلیل حذف این نامزدان را از لست ابتدایی تکمیل نکردن فیصدی کارت‌ها ویا اینکه کارت‌های شان از سوی کمیسیون مورد قبول قرار نگرفته ،خواند.
هر کاندید شورای ولایتی باید ۲۰۰ الی ۶۰۰ قطعه کاپی کارت رای دهی حمایت کننده‌گان شان را به کمیسیون مستقل انتخابات تسلیم می‌نمودند و شماری از کاندیدهای حذف شده باحضور در کمیسیون شکایات انتخاباتی گفتند که آنها بیشترا ز این تعداد کارت را حاضر کرده اند.
آنها گفتند که مشکل در سیستم تخنیکی کمیسییون بوده که نتوانسته تمام اسناد را بررسی نمایند وخواهان بازنگری اسناد شان شدند.
نصرت یک تن از نامزدان کابل که نامش از لست ابتدایی نامزدان احتمالی شوراهای ولایتی حذف گردیده گفت که به یکی از نامزدان ریاست جمهوری کاپی ۴۰۰۰ کارت رای دهی را تهیه نموده و از آن جمله بیشتر از ۶۰۰ کارت را برای خود کاپی نموده است.
وی افزود: درصورتیکه آن کاندید به لست ابتدایی ریاست جمهوری راه یافته وکارت های حمایت کننده گانش مشکلی نداشته باید کارت های او هم نداشته باشد.
این کاندید حذف شده مشکل تخنیکی دراین کمیسیون را باعث این همه مشکلات خوانده وگفت که باید اسناد ش دوباره دیده شود .
محمد یونس یک کاندید دیگر حذف شده که تعدادی از کارت های آن تکراری بوده گفت :در حدود یک هزار کارت را به کمیسیون سپرده است وکاپی آن هم نزدش است .
وی دلیل حذف نامش را از لست موارد سیاسی خواند وگفت کاپی واصل همه کارت‌ها را با خود دارد.
این کاندید رد شده نیز خواهان بررسی مجدد اسنادش گردید .
عبدالستار سعادت رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی به نامزدان اطمینان داد دلایلی را که آنها پیشکش کرده اند، از سوی هیت کمیسیون شکایات انتخاباتی با اسناد آنها درکمیسیون مستقل انتخابات مطابقت داده می‌شود واسناد دوباره بررسی میگردد .
بیشتر از سه هزار تن کاندیدهای شورا های ولایتی به لست ابتدایی راه یافتند اما نام ۳۵۶ تن به دلیل اینکه اسناد شان تکمیل نبود از لست حذف گردیده است .

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.