اشتراک گذاري با دوستان :
  • Lona Rose

    مردم شریف بیجا شده قندوز به نان شب و روز خود سخت احتیاج است به خاطرتعرض مزدوران پنجابی بدبختانه معین بی منطق وارت مهاجرین در مصاحبه خود اظهار میدارد ما سروی را شروع میکنیم به چه ضررت است .

    این کودن بی منطق همین قدر درک ندارد این سروی تو تا تکمیل شود شش ماه کار دارد. این مهاجرین خوراک شب روز خود را ندارد پیش ازین که سروی این جناب بی منطق تکمیل شود چاره نان شب و روزی شان را کند تا از مرگ نجات یابند در فضای باز بدون آب و نان دوا مریض هستند زندگی میکنند این لولو اظهار میداردمشکل قندوز در چند روز بعد انشاالله حل میگردد این انشاالله در کمرت بزند از حال مردم درد مردم چه خبری هستی تو بی منطق را کدام بی منطق به صفت معین وزارت مهاجرین باین طرز تفکرت به صفت معین تعین کرده در حالیکه لیاقت کتابت را هم نداری. معلوم نیست کدام ارگان مسول است غم این بیجا شدگان را بخورد از سره میاشت خبری نیست وزارت مبارزه با حوادث لادرک ووزارت صحت عامه هیچ خبری نیست همه جنابان دست زیر الاشه مانند تماشاگر نشسته باید پارلمان دست بکار شود این وزیر های بیکاره سمبولیک را مورد پرسان قرار دهند دیگر گپ یاد ندارند عمل درک ندارد بغیر از سروی به گفتن کلمه مقدس انشاالله میخواهدخود را برات دهند باین طرز تفکر مشکل حل نمیشود خداوند گفته کار کن او بدخت کار در کار است گپ مفت بی عمل را مردم چه کند چه درد مردم را دوا خواهد کرد. حاجی صبور