سخنگوی کمیتۀ گزینش: رهبران مداخله نکنند؛ سطوح پایین را پاسخ خواهیم گفت

گزارشگر:گفت‌و گوکننده: هارون مجیدی/ چهارشنبه 16 جدی 1394 ۱۵ جدی ۱۳۹۴

اشاره: بعد از پایان کار کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی و سپردن دومین بستۀ پیشنهادی این کمیسیون به رهبران دولت که یکی از پیشنهادات آنان آغاز به کار هر چه عاجل کمیتۀ گزینش برای انتخاب چهره‌های جدید به کمیسیون‌های انتخاباتی بود، این کمیته آغاز به کار کرد. برای روشن شدن کارهای این کمیته و برنامه‌های آن گفت‌و گویی را با فهیم دشتی سخنگوی کمیتۀ گزینش انجام داده‌ایم که اینک می‌خوانید:

mandegar-3-از زمان آغاز به کار کمتیۀ گزینش شما چه کارهایی را انجام داده‌اید‌؟
در گام اول یک سلسله اسناد ممد را برای کسانی که داوطلب عضویت در هر دو کمیسیون (انتخابات و شکایات انتخاباتی) هستند آماده کردیم. به عنوان نمونه، نیاز است تا داوطلبان یک فورم ثبت نام را خانه‌پُری کنند و اطلاعاتی که نیاز است باید در آن گنجانیده شود. رهنمودی را نیز برای شان آماده کرده‌ایم؛ زمانی که اسناد خود را تهیه می‌کنند باید دارای چه ویژه‌گی‌ها باشد؛ یکی از موارد سند تحصیلی‌شان باید تصدیق وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد. همچنان داوطلبان باید سابقۀ کاری خویش را از مراجعی که کار کرده‌اند بیاورند. تا ما بدانیم که داوطلب در کجا کار کرده‌است؛ به خاطری که داوطلبان در تهیه اسناد خود اشتباه نکنند ما یک اطلاع‌نامه آماده کردیم و هر کسی که دواطلب است، باید آن را امضا کند و جمع اسناد تحصیلی خود آن را برای ما بسپارند.
موضوع دیگر این که، هر داوطلبی‌که سندی را به دارالانشای کمیتۀ گزینش می‌سپارد برایش رسید داده می‌شود تا فردا کسی نگوید که اسناد خود را سپرده بودم و کسی آن را بررسی نکرد. خواستیم تا عدالت و شفافیت تأمین شود.
در پهلوی آن، ده روز (از ۱۳ جدی الی ۲۳ جدی) برای ثبت نام داوطلبان وقت گذاشتیم و بعد از این تاریخ به هیچ عنوان اسناد کسی پذیرفته نمی‌شود، اما در این جریان ما کار شیوۀ بررسی اسناد داوطلبان را آماده می‌سازیم تا روشن شود که اسناد را با کدام معیارها به بررسی بگیریم تا اساس کارمان برای بررسی اسناد همین کار شیوه باشد.
-پیش از این گفته شد که برای خود کمیته نیز کار شیوه‌یی وجود ندارد، در این زمینه چه کاری کرده‌اید؟
ما در ابتدا بر اساس حکم قانون کار شیوه‌یی برای انتخاب رییس کمیته ساختیم. چون باید در نشست اول رییس کمیتۀ گزینش را انتخاب می‌کردیم که این کار صورت گرفت و حالا روی ادامۀ کار کمیته کار جریان دارد که اساس آن را انتخاب کارشیوۀ درست اسناد داوطلبان در بر می‌گیرد.
-تا حال چند داوطلب به کمیتۀ گزینش مراجعه کرده‌است؟
آماری که تا آخر روز دوشنبه (۱۴ دی) به دست داشتیم نزدیک به دوصد و پنجاه نفر داوطلب مستقیم از دارالانشای کمیتۀ گزینش اسناد ثبت نام را به دست آورده که از آن میان ده نفر دوباره اسناد خود را تحویل داده‌اند.
– کمیتۀ گزینش حیثیت از دست رفتۀ پروسۀ انتخابات در افغانستان را اعاده خواهد کرد؟
تلاش می‌ورزیم تا حیثیت از دست رفتۀ پروسۀ انتخابات را اعاده کنیم. اساس کار اصلاحات انتخاباتی به همین مبنا گذاشته شد تا اعتماد از دست رفته در پیوند به پروسۀ انتخابات در افغانستان دوباره اعاده شود. کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی پیشنهادات خود را ارایه کرد که پیشنهادات‌شان بسیار گسترده بود و یک بخش آن ارتباط می‌گیرد به کار کمیتۀ گزینش تا ما فهرستی را برای هر دو کمیسیون آماده بسازیم و تلاش ما این است تا به گونه‌یی این فهرست را آماده سازیم تا گامی برای ایجاد اعتماد به روند انتخابات در افغانستان باشد.
– اعضای کمیتۀ گزینش در کارهای‌شان چقدر مستقل هستند و اگر این استقلالیت کمیته زیر پرسش برود، تصمیم جمعی اعضای آن چه خواهد بود؟
ما در نشست اولی که با رییس‌جمهور، رییس اجرایی و معاون دوم رییس‌جمهور داشتیم این نگرانی را با آنان مطرح کردیم و تقاضا کردیم تا حکومت در کار کمیتۀ گزینش دخالت نکند، مثالی را که برای ما رییس جمهور دادند این بود که شما از کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی بپرسید که آیا ما در کار آنان مداخله کرده‌ایم یا خیر؟ جواب رییس جمهور این بود که ما در کار کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی مداخله نکرده‌ایم و در کار شما نیز مداخله نخواهیم کرد.
اگر رهبران حکومت وحدت ملی در کار ما مداخله نکنند طبیعی است که مداخلۀ سطح پایین‌تر در کارهای ما تأثیر نخواهد داشت و ما پاسخ آن را ارایه خواهیم کرد و اگر در جایی نیاز بود ما با رهبران حکومت تماس خواهیم گرفت تا در رفع مداخلات ما را کمک کنند.
-اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از کارکردهای شما و کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی دل‌خوشی ندارند و بارها گفته‌اند که دولت با ایجاد کمیتۀ گزینش کارهای فرا قانونی کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی را انجام می‌دهد، دیدگاه این کمیته در این مورد چیست؟
بر بنیاد قانونی که طی فرمان تقنینی رییس‌جمهور نافذه شده ،کمیتۀ گزینش ایجاده شده و اساس کار این فرمان هم پیشنهادات کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی بوده است. مبنای کار این کمیسیون توافق‌نامۀ سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی بود، یعنی ما کار خود را ادامۀ عملی‌سازی توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی و پیشنهادات کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی می‌دانیم و کسانی که نظریات مخالف دارند اختیارشان و می‌توانند که دیدگاه‌های خود را مطرح کنند.
-در اخیر اگر بگویید که کمیتۀ گزینش تا چه زمانی به کار خود ادامه خواهد داد؟
ما بر اساس قانون از روزی که دریافت اسناد داوطلبان (۲۳جدی) تمام می‌شود، یک ماه دیگر فرصت داریم تا این اسناد را بررسی کنیم و به رییس‌جمهور بسپاریم و کار این کمتیه به پایان می‌رسد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.