سیسرون

- ۱۷ اسد ۱۳۹۵

کارهای بزرگ تنها به‌وسیلۀ رأی و اراده و مشیت و شور و قدرت
و اختیار و آمریت و عقلِ پخته و رسایی‌یی که زادۀ پیری و تجربت است، به مرحلۀ اجرا درمی‌آید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.