احمدولی مسعود در کنفرانس اعلام موجودیت نهاد اجتماعی موج جوانان متحد: ناآگاهی مادر دردها است

- ۰۲ ثور ۱۳۹۶

احمدولی مسعود رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود در کنفرانس اعلام موجودیت رسمی نهاد اجتماعی موج جوانان متحد که به روز پنجشنبه در کابل برگزار شده بود، گفت: هرازگاهی با برادرم مسعود شهید می‌دیدیم، بلافاصله از کتاب و مطالعه صحبت و سوال می‌کرد: چه مطالعه می‌کنی، چه برداشت داری، چقدر مطالعه می‌کنی و… سوال‌هایی در محور کتاب، مطالعه، برداشت و سرانجام تأکید می‌کرد، ضرور نیست که حتماً کتاب‌های زیادی و به یکباره‌گی بخوانی، می‌توانی کم بخوانی، MANDEGARاما دوامدار، در ساعات معین، بتوانی هضم کنی، روزانه نیم ساعت در خلوت با خود فکر کن.
آقای مسعود در این محف گفت: آن زمان‌ها که نوجوان بودم، سخنانش در حد یک نصیحت در گوشم بود، کتاب می‌خواندم، اما متوجه نقطه نظریات‌شان نمی‌شدم. سال‌ها بعد وقتی عملاً داخل مسایل اجتماعی و سیاسی شدم، به تازه‌گی آن نصیحت‌ها برایم معنادار شدند. به گفتۀ رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود، قهرمانی ملی کشور: امروز می‌بینیم که چه بسا کتاب‌خوان‌های پُر مطالعه داریم، اما مطالعاتی که هضم ناشده هم‌چنان باقی‌ست، اندوخته‌هایی که دست نخورده است. و چه بسا که کتاب کم‌خوان‌هایی داریم که چنان مطالعات خود را هضم کرده‌اند و آموزه‌هایی برای خود و مردم داده‌اند که ثمر آن چندین برابر است.
آقای مسعود در ادامۀ سخنانش گفت: امروز ما در افغانستان داکترانی داریم که یا از درد مردم بی‌خبر اند و نمی‌توانند با درنظرگیری این درد، نسخه تجویز کنند.
آقای مسعود در ادامۀ گفت: اگر نسخۀ هم است، کاپی‌برداری شده و برای دردِ کسانی است که هیچ به دردمان آشنایی ندارند. داکترانی داریم که از درد مردم با خبراند، اما نمی‌توانند نسخۀ برای درد مردم تجویز کند.
او می‌گوید: اولین درد مردم ما، درد جانکاه ناآگاهی عام است، این درد تاریخی و مادر دردها است. از همین درد است که دردهای تبعیض، تعصب، تحجر و قوم‌گرایی جوانه می‌زند و عدۀ هم از درون همین دردِ مردم برای خود زنده‌گی می‌سازند. فقط یک نگاهی به وضعیت افسردۀ امروز کشور بیاندازید، دقیقاً همین درد را در می‌آبید.
رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود تصریح کرد: من که می‌گویم شما داکتران جامعۀ خود می‌باشید، هم با درد مردم آشنایید، هم خودتان از درون درد بیرون شده‌اید و هم دانش دارید که می‌توانید نسخه تجویز کنید. من که می‌گویم نسل جوان امروز ما بدیل ندارد، نه رهبران امروزی بدیل‌اند و نه خارجی و یا هیچ‌کسی دیگر، شما هم انرژی دارید، هم افکار تازه، هم انگیزه، هم احساس، سرمایۀ بزرگ اجتماعی کشور هستید که می‌توانید با گفتمان میان خود مانند امروز شما، فرهنگ‌سازی کنید و کشور را از تهداب متحول سازید.
آقای مسعود به این باور است که جوان افغانستان به گفتمان و آگاهى‌دهى میان خود و براى مردم نیاز دارد تا داکتر دردهای خود، جامعه و کشور باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.