کمک‌های سازمان ملل به بیجاشده‌گان غزنی به غارت برده می‌شود

- ۰۲ جدی ۱۳۹۱

مردم از حق تلفی‌ها در توزیع کمک‌های زمستانی کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان در غزنی شاکی اند.
آنان از مقام‌های بلند پایه این سازمان خواهان رسیده‌گی به شکایت شان هستند.
با آغاز توزیع این کمک‌ها چند روز است که به صورت پیهم ده‌ها نفر از شهروندان غزنی در مقابل ادارۀ مهاجرین و عودت کننده گان ولایت غزنی تجمع نموده، می‌گویند که در مورد آنان حق تلفی صورت گرفته است و در توزیع کمک شفافیت وجود ندارد.
آنان از مقام‌های بلند پایۀ مؤسسۀ یو ان اچ سی آر «کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهند‌ه‌گان» خواهان رسیده‌گی به این مشکل هستند.
به گزارش بست باستان، محمد صادق یکی از این معترضان، ادارۀ مهاجرین غزنی را به حق تلفی متهم می سازد.
او می‌گوید که از اثر جنگ‌های فرقه‌یی در بهار امسال همراه چند خانوادۀ دیگر از کویته پاکستان مهاجر شده است و فعلاً در خانه های کرایی در شهر غزنی زنده گی می کند.
او گفت: «ریاست مهاجرین غزنی حق ما را تلف کرده است. من در تاریخ دوم اسد همین سال به ریاست مهاجرین غزنی مراجعه کردم. کاپی های اسناد مهاجرت سه خانواده را که نان آورشان در کویته شهید شده اند به این ریاست تحویل دادم. به من گفته شد که در زمان توزیع کمک مراجعه کنید، اما چند روز که مراجعه کردیم جز ریشخند زدن و گپ دادن چیزی به ما نمی گویند.»
او خواهان رسیده‌گی مسوولان به این مشکل شد.
محمد هاشم نمایندۀ باشنده‌گان شهرک مهاجرین ولایت غزنی نیز می گوید که ریاست مهاجرین غزنی مستحقین و بیجاه شده گان ولایت غزنی را به گونۀ واقعی آن سروی نکرده است.
او می‌گوید در حال حاضر در شهرک مهاجرین غزنی چهارصد خانوادۀ بیجا شده زنده‌گی می‌کنند، اما این بیجا شده گان در لیست کمک های ریاست مهاجرین شامل نشده اند.
اماعبدالباری رحیمی آمر ادارۀ مهاجرین و عودت کننده‌گان غزنی تأکید دارد که این اداره افراد مستحق برای دریافت کمک‌ها را گزینش کرده اند.
او کمک‌های انجام شده برای شهروندان غزنی را بسنده ندانسته و می‌گوید که آمار بیجا شده‌گان و عودت کننده‌گان غزنی نسبت به هر ولایت دیگر کشور بیشتر است.
به گفتۀ او، در حال حاضر بیشتر از ۹ هزار بیجا شده‌گان داخلی در داخل شهر غزنی زنده گی می‌کنند و کمک‌های فعلی که از سوی کمشنری عالی سازمان ملل متحد مساعدت شده است، کفایت نمی کند.
به گفتۀ او، این کمک ها تنها برای ۱۵۰۰ خانواده در نظر گرفته شده است و برای هر خانواده ۲۶ قلم مواد ارتزاقی، سوختی و پوشاک توزیع می گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.