فراغت ۲۴ بریدمل زن در هرات

- ۲۲ جدی ۱۳۹۱

۲۴ بریدمل زن پس از فراگیری آموزش های مسلکی سند فراغت را بدست آوردند.
در مراسم فراغت این بریدملان بانو، تاج محمد جاهد فرمانده قول اردوی ۲۰۷ ظفر در حوزه غرب، خانم ماریا بشیر دادستان استیناف هرات و شماری از فرماندهان اردوی ملی اشتراک داشتند.
فرمانده قول اردوی ظفر گفت که این برای نخستین بار است که ۲۴ زن پس از فراگیری آموزش های مسلکی از مرکز تعلیمی قول اردوی ۲۰۷ ظفر سند فراغت را بدست آوردند و قرار است این بریدمل ها در بخش های مورد نیاز اردوی ملی جذب گردند.
ماریا بشیر رییس دادستانی استیناف گفت که باید نقش زنان در ادارات دولتی بیشتر برجسته شود در صورتی که زنان در بخش های دولتی سهیم شوند، آینده درخشان را در پیش خواهند داشت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.