پروسۀ انتخابات هیأت اداری مجلس بی‌نتیجه پایان یافت

- ۱۹ حوت ۱۳۹۱

در انتخابات هیأت اداری مجلس نماینده‌گان، هیچ یک از نامزدان نتوانستند رای کافی را برای احراز کرسی‌های هیات اداری به دست بیاورند.
برای احراز پست‌های هیات اداری مجلس نماینده‌گان یازده تن خود را کاندیدا نموده بودند، اما هیچ‌یک نتوانستند از نصاب حاضر در مجلس رای پنجاه جمع یک را به دست آورند.
بر اساس قانون، رییس مجلس نماینده‌گان برای یک دوره پنج ساله تعیین می‌گردد، اما دیگر اعضای هیات اداری در آغاز هر سال جدیداً انتخاب می‌شوند.
انتخابات هیات اداری امسال نیز مطابق قانون به روز شنبه برگزار گردید، اما این انتخابات بدون نتیجه پایان یافت.
عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان در بارۀ انتخابات روز گذشتۀ هیأت اداری مجلس گفت: “حاجی صاحب ظاهر قدیر و میرویس یاسینی که پنجاه جمع یک را تکمیل کرده نتوانستند، هیچ یک از این‌ها انتخاب شده نمی‌توانند و به دور دوم هم نمی‌توانند در انتخابات شرکت نمایند.”
روز شنبه نصاب مجلس نماینده‌گان به دوصدو بیست یک نفر می‌رسید، که یک نامزد با بدست آوردن یک صد و یازده رای می‌توانست عضویت هیات اداری را حاصل نماید.
برای احراز کرسی‌های معاون اول میرویس یاسینی و حاجی ظاهر قدیر کاندیدا بودند، میرویس یاسینی با بدست آوردن ۹۹ رای و حاجی ظاهر قدیر با بدست آوردن ۹۰ رای نتوانستند این کرسی را از آن خود سازند.
نعمت الله غفاری با بدست آوردن، ۷۰ رای و امان الله پیمان با بدست آوردن ۶۱ رای نیز موفق به بدست آوردن کرسی معاونیت دوم مجلس نماینده‌گان نشدند.
به همین ترتیب، عبدالستار خواصی با بدست آوردن یک صد و یک رای و عبدالقادر قلاتوال با بدست آوردن هشتاد رای از جمله کسانی بودند که نتوانستند کرسی منشی را به دست آورند.
رییس مجلس نماینده‌گان گفت: بر اساس قانون برای احراز پست‌های معاون اول و منشی باید افراد جدید خود را کاندیدا نمایند.
اما به گفته وی، در بخش پست‌های معاون دوم و نایب منشی بین کاندیدانی که آرای بلند دارند انتخابات برای بار دوم صورت می‌گیرد.
امروز یک بار دیگر انتخابات هیأت اداری مجلس برگزار خواهد شد.
شورای ملی افغانستان پس از یک و نیم ماه رخصتی زمستانی، چهارشنبه گذشته با سخنرانی رییس‌جمهور کرزی سال سوم تقنینی دوره شانزدهم اش را آغاز کرد.
سال گذشته نیز انتخاب هیات اداری با مشکلات فروان روبرو گردیده بود تا جای که این انتخابات ظرف یک و نیم ماه هم به نتیجه نرسید.
اما رییس مجلس نماینده‌گان می گوید که این بار به زودی هیات اداری را تعیین می کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.