افشاگری نبیل چه درسی به غنی می‌دهد

آیا در افغانستان می توان تعریفی روشن از این مفهوم ارایه کرد که برپایۀ آن بتوان عملکرد افراد را سنجید؟ به نظر می‌رسد که رسیدن به تعریفی مورد قبول برای چنین مفهومی در این کشور که عمدتا بر بنیاد بی‌عدالتی،...

ادامه مطلب...

افغانستان؛ سرزمین اشـتباهاتِ ویران‌گر

افغانستان کشوری است که ناممکنات در آن ممکن می‌گردد. ناممکن‌ترین اشتباهات در این‌جا اتفاق می‌افتد. وقتی سندی از ارگ ریاست جمهوری به رسانه‌ها درز می‌کند که نشان می‌دهد ادارۀ امور ریاست‌جمهوری در پی جابه‌جایی فقط پشتون‌ها در این نهاد است...

ادامه مطلب...

شناس‌نامه‌های برقی در دورِ باطلِ تقـلب و تعـصب

از کشمکش و مرافعه بر سرِ چگونه‌گی طبع و نشرِ شناس‌نامه‌های الکترونیکی با محوریتِ مسالۀ درج یا عدمِ درج واژۀ افغان به عنوان ملیتِ همۀ شهروندان کشور، سال‌ها می‌گذرد و به‌رغمِ گذشتِ یک دور کاملِ تصمیم‌گیری، تصویب و تأیید و...

ادامه مطلب...

فریاد غنی برای سرمایه‌گذاری در نبود زمینه

رییس حکومت وحدت ملی روز شنبه گذشته، در چهارمین کنفرانس ملی شهری تحت عنوان «پیش به سوی شهرهای پایدار» گفت که ظرفیت طرح و دیزاین باید به صورت اساسی در افغانستان ایجاد شود و بالای متخصصان باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد...

ادامه مطلب...

افغانسـتان و اوضاعِ قمـر در عقـرب

اوضاع سیاسی و اجتماعیِ افغانستان دهه‌هاست که بسامان و آراسته نیست و دورۀ شانزده‌سالۀ اخیری که طی شد نیز، از این نابسامانی‌ها مستثنا نبوده است. به‌رغم این‌همه اما پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، چند سالی‌ست که فارغ از همۀ...

ادامه مطلب...