زنان در یک‌ونیم دهۀ پسین افغانستان

زنان در یک‌ونیم دهۀ پسین افغانستان

زنده‌گی مدرن و تنیدۀ موجود، نقش‌هایی را در ذهن مردان و زنان امروز ایجاد کرده است. با تغییر شرایط در دنیای امروزی، نقش‌های جدیدی را برای آنان آفریده است که با در نظرداشت تنگناهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره...

ادامه مطلب...
فرهنـــگ  و رابـطۀ اجتمـاعی

فرهنـــگ و رابـطۀ اجتمـاعی

بخش دوم و پایانی/ بنا بر فرضیۀ رید، برای چیره شدن بر معضل تابوی جنسی است که پیمانِ خوراکی جایگزین پیمان‌های همخونی می‌گردد. و به گفتۀ رابرتسون اسمیت، حتا با اتمام دورة آدم‌خواری همچنان پابرجا باقی می‌ماند. او در خصوص وجود...

ادامه مطلب...
هنـرِ زنـده‌گی  در اکنـون

هنـرِ زنـده‌گی در اکنـون

در دنيا هم مردمان خوش‌بين وجود دارد و هم مردمان بدبين، و واضح است كه بدبين‌ها بيشتر به چشم مي‌آيند. آن‌ها مرتباً انتقاد مي‌كنند، هميشه انتظار بدترين‌ها را دارند. هرگز جنبه‌هاي مثبت يك حادثه و اتفاق را در نظر نمي‌آورند...

ادامه مطلب...
باید از  رهبرانی که زنان را  دستگاه  تولید مثل می‌پندارند، ترسید

باید از رهبرانی که زنان را دستگاه تولید مثل می‌پندارند، ترسید

زنان به چه دردی می‌خورند؟ این سوال گول‌زننده‌یی به نظر می‌رسد. ممکن است از روی سادهگی بگویید که زنان انسان‌اند و حق دارند که زندهگی کامل و تمام ‌عیاری داشته باشند و از جمله حق کار، سرگرمی، گذراندن اوقات فراغت...

ادامه مطلب...
معذرت‌خواهی

معذرت‌خواهی

در بعضی از کشورهای غربی به تو می‌گویند که هر وقت معتاد به کلمۀ Sorry شدی، بدان که اهلیت شهروندی کشور ما را پیدا کردی و یا هرگاه شهروند کشور ما شدی، حتماً به واژۀ Sorry معتاد خواهی شد. یعنی...

ادامه مطلب...