سخنرانی و فن بیان

سخنرانی و فن بیان

بخش چهـل‌و‌پنجـم/ فصل بیسـتم مخاطب‌شـناسی آیا تا کنون برای شما هم پیش آمده که در یک سخنرانی حضور داشته باشید و احساس کنید بسیاری از مطالب برای شما تکراری و خسته‎کننده است؟ و یا برعکس، بسیاری از صحبت‎های سخنران برای شما ناآشنا و...

ادامه مطلب...
سیاستِ رشد برای کشورهای در حال توسعه

سیاستِ رشد برای کشورهای در حال توسعه

بسیاری از کسانی که گرایش چپ دارند، نسبت به ایدۀ کمک رشد اقتصادی به کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه، مشکوک هستند. آن‌ها اظهار می‌دارند که سیاست‌گذاری‌های متمایل به رشد، به دنبال افزایش تولید ناخالص ملی است، نه به...

ادامه مطلب...
سخنرانی و فن بیان

سخنرانی و فن بیان

بخش چهـل‌و‌چهـارم/ 2. نگاه مستقیم به گوینده: به‎طور مستقیم به‎ طرفِ مقابل نگاه کنید و با واژه‎های زیبا و چهره‌یی شاد به سخنانِ او گوش کنید. تماس چشمی ثابت، طرز قیافۀ هوشیارانه و پُرمعنا و کمی خم شدن به طرفِ گوینده،...

ادامه مطلب...
افـول دموکـراسی صـرفاً معلـول نادانـی نیست

افـول دموکـراسی صـرفاً معلـول نادانـی نیست

دموکراسی در بحران است و برخی از صاحب‌نظران، جهل و نادانی را علت آن می‌دانند. به شعار یک روزنامۀ مهم امریکایی توجه کنید: «دموکراسی‌ها در ظلمتِ جهل می‌میرند.» این شعار، پاسخی ساده‌اندیشانه به ظهور اقتدارگرایی و پوپولیسم در سراسر جهان...

ادامه مطلب...
فمینیسم  و دغدغۀ علمی‌بودن

فمینیسم و دغدغۀ علمی‌بودن

یکی از رایج‌ترین انتقاداتی که همواره به فمینیسم وارد شده، این است که این جریان در مقابل علم قرار دارد. پیش‌فرضِ موجود در این انتقاد این است که جنسیت مبنایی علمی دارد و به پرسش کشیدنِ آن در واقع قرار...

ادامه مطلب...