فصل          بهار                 می‌رسد

فصل بهار می‌رسد

هان تو نگر جهان را فصل بهار می‌رسد سوی چمن نظر نما گل به هزار می‌رسد غنچه جوانه می‌زند سوی تو شانه می‌زند پُر بنما پیاله را وقـت خمار می‌رسد چشم من است سوی تو، عشق من است روی تو رو بـنما به سوی من،...

ادامه مطلب...
ورود به متنِ «پدیدارشناسی»

ورود به متنِ «پدیدارشناسی»

بخش دوم و پایانی/ دشواریِ ظاهریِ جملاتِ هگل فقط به علتِ حجیم و تودرتو بودنِ آن‌ها نیست، بلکه ترتیب و توالیِ عناصرِ سازندۀ جمله نیز گاهی چندان پای‌بندِ قواعدِ دستوریِ ساختِ جمله نیستند. برخی جمله‌های هگل به پازلی می‌مانند که بر...

ادامه مطلب...
ورود به متنِ «پـدیـدار شناسی»

ورود به متنِ «پـدیـدار شناسی»

بخش نخسـت/ مقدمه «در وادیِ فلسفه‌های بزرگ، شاید هگل تنها کسی است که آدمی اغلب به معنای واقعیِ کلمه نمی‌داند و نمی‌تواند موجز تصمیم بگیرد که [نزد او] سخن حقیقتاً بر سرِ چیست...» (Adorno 1974: 84) این جملۀ تأمّل‌برانگیزِ آدورنو، ای بسا حرفِ...

ادامه مطلب...
ریشه‌های ایدیولوژیِ تنظیم دولت اسلامی داعش

ریشه‌های ایدیولوژیِ تنظیم دولت اسلامی داعش

مرکز دراسات الجزیره شفیق شقیر برگردان و اختصار از عربی: سید اسلام ده‌نمکی/ بحث را از فرضیۀ مشترکات بنیۀ ایدیولوژیکی تنظیم دولت اسلامی داعش و القاعده آغاز می‌کنیم؛ هر دو جریان برخاسته از بدنۀ جریان‌های جهادیِ مهاجر ـ که طیف وسیعی از گروه‌ها...

ادامه مطلب...
تنظیم دولت اسلامی داعش پیدایش، پیامد، آینده

تنظیم دولت اسلامی داعش پیدایش، پیامد، آینده

بنیاد تحقیقات الجزیره دکتور فاطمه‌الصمادی برگردان و اختصار: سید اسلام ده‌نمکی/ از زمان ظهور تنظیم دولت اسلامی داعش و گسترش آن، کوشش‌های سطحی‌بینانۀ تفسیر و شناختِ این پدیده، بدون بررسیِ دقیق بلاوقفه ادامه دارد. پسینۀ تاریخی و بستری که در پیدایش این پدیده...

ادامه مطلب...