معمای      حافظ

معمای حافظ

بخش دوم پرسش اکنون این است که: ما از چه دری و با چه روشی می‌توانیم راهی به درونِ این متن بیابیم که تا آن‌جا که ممکن است بر اساسِ پیش‌انگاره‌های علومِ انسانی مدرن یا علومِ تاریخی و فرهنگی، به دیدگاهی...

ادامه مطلب...
معمای      حافظ

معمای حافظ

بخش نخست عنوان این گفتار یعنی ”معمای حافظ“، برمی‌گردد به یک مسأله و درگیریِ ذهنی که از سال‌های دور، از روزگارِ جوانی با من بوده و ذهنِ من، هشیار و ناهشیار، در آن می‌کاویده و در حلِ آن می‌کوشیده است. شاید...

ادامه مطلب...
ریشه‌های تاریخی حادثۀ المناک و خونینِ کربلا

ریشه‌های تاریخی حادثۀ المناک و خونینِ کربلا

قبیلۀ بنی‌امیه یا اموی از قبایل نیرومند قریش در مکه بود که سرانِ آن‌ها از همان آغاز ظهور اسلام و بعثت پیغمبر اسلام (ص) که به قبیلۀ بنی‌هاشم قریش تعلق داشت، در مخالفت و خصومت با بنی‌هاشم قرار گرفتند. رهبری...

ادامه مطلب...
حیدری وجودی   در محک

حیدری وجودی در محک

دیوان استاد حیدری وجودی شاعر نام‌آشنای زبان فارسی از چاپ برآمد. این کتاب در 715 برگ از آدرسِ انجمن دوست‌دارانِ بیدل و چاپ‌خانۀ خیام به‌ نشر رسیده است. دیوان حیدری وجودی را محمدکاظم کاظمی و علی جعفری ویرایش و صفحه‌آرایی کرده و...

ادامه مطلب...
‌تروریسم چیست؟ بخشی از مصاحبۀ جیووانی بورادوری با ژاک دریدا دربارۀ مفهوم تروریسم، فبروری ۲۰۰۴

‌تروریسم چیست؟ بخشی از مصاحبۀ جیووانی بورادوری با ژاک دریدا دربارۀ مفهوم تروریسم، فبروری ۲۰۰۴

* اين‌که يازده سپتمبر، رويداد عظيمي است يا نه، به جاي خود؛ ولي شما در اين مورد چه نقشي براي فلسفه قایليد؟ آيا فلسفه مي‌تواند در فهم اين واقعه به ما کمک کند؟ بدون شک، چنين «واقعه»‌یي نيازمند پاسخي فلسفي است؛...

ادامه مطلب...