کمیسیون ملی تدارکات چهارده قرارداد کلان را تصویب کرد

گزارشگر:دو شنبه 26 اسد 1394 - ۲۵ اسد ۱۳۹۴

mnandegar-3کمیسیون تدارکات ملی، چهار قرارداد را به اررزش مجموعی دو میلیاردو چهارصدو چهارده میلیون افغانی منظور کرد.
در نشست این کمیسیون که روز شنبه تحت ریاست رییس جمهور غنی و با حضور داکتر عبدالله رییس اجرایی و سرور دانش معاون دوم رییس جمهور برگزار شده بود، به تعداد ۱۳ قرارداد مربوط وزارت انرژی و آب، مالیه، فواید عامه، احیا و انکشاف دهات، صحت عامه، امور خارجه، مبارزه علیه مواد مخدر، شهرداری کابل و برشنا شرکت را مورد بحث و بررسی قرار داد.
براساس خبرنامۀ ارگ، کمیسیون تدارکات ملی پس از غور و بررسی، از جملۀ قراردادهای مذکور، چهار قرارداد مربوط به شهرداری کابل، وزارت فواید عامه، صحت عامه و برشنا شرکت را به ارزش مجموعی دو میلیارد و چهارصدو چهارده میلیون افغانی، منظور کرد.
در جلسه، پیشنهاد تعدیل پنج قرارداد نیز مورد تائید قرار گرفت و اما یک قرارداد رد، سه قرارداد دیگر به خاطر رفع مشکلات تخنیکی آنها اعاده و یک قراداد به جلسه بعدی محول گردید.
همچنان در جلسه، احداث بخش دوم سرک‌های فرعی ناحیه هشتم شهر کابل و احداث سرک گرشک ولایت هلمند، شامل آن می باشد.
گفتنی است که تا اکنون کمیسیون تدارکات ملی طی هژده جلسۀ خویش به تعداد ۲۵۰ قرارداد را به ارزش مجموعی ۴۳.۷ میلیارد افغانی منظور نموده است.

اشتراک گذاري با دوستان :