ژاک دریـدا  و متـافیـزیک حضـور

ژاک دریـدا و متـافیـزیک حضـور

دریدا باور دارد که «اساس متافیزیک با این فرضِ بنیادین نشانه‌شناسی دانسته می‌شود که هر دال، مدلول خود را همراه دارد یا موجب پیدایش آن می‌شود. متافیزیک استوار بر این فرض است که معنا، به هر رو و همواره حاضر...

ادامه مطلب...
اگر بخواهیم، می‌توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

اگر بخواهیم، می‌توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

بخش نهم/ شما تا به حال چقدر به کودکانی که از کنجکاوی آرام نمیگیرند، دقت کرده‌اید؟ آن‌ها اصرار دارند که پاسخ خود را دریافت کنند. فکر می‌کنید اگر از آن‌ها تقلید کنید، چه چیزهایی به دست خواهید آورد؟ بعضی افراد با وجود...

ادامه مطلب...
به شرطِ عبرت

به شرطِ عبرت

چند روز پیش یک آشنای تاجیکستانی ما قصۀ جالبی از چشم‌دیدهای عینی خود کرد که انگار در گذشته‌هایی نه‌ چندان دور در منطقۀ شان اتفاق افتاده بود. قصه از این قرار بود که مردی سه دخترک معصوم داشت که پی...

ادامه مطلب...
رابـطۀ فاشیسم و عقل‌ستیـزی از نگـاه لوکـاچ

رابـطۀ فاشیسم و عقل‌ستیـزی از نگـاه لوکـاچ

بخش هفتم و پایانی/ ناصـر اعتمـادی از نظر لوکاچ، معنای تاریخی اخلاق نیچه، تعلق آن به طبقۀ مسلط است. اخلاق نیچه در نقد گزنده و سبک شاعرانه‌اش، ظاهر آرمانی به خودخواهی و توحشِ انسان سرمایه‌داری می‌دهد که هرگونه رابطه با انسان‌گرایی و...

ادامه مطلب...
اگر بخواهیم، می توانیم !بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

اگر بخواهیم، می توانیم !بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

بخش هشتم/ آشفته گی و تشویش هم اغلب ناشی از دلتنگی حاصل از مفید نبودن و کاری انجام ندادن است و بیشتر به حذف و محو انسان منتهی می‌شود. اگر ما به دنیای فعالیت قدم بگذاریم و اگر به عرصۀ رقابت...

ادامه مطلب...