ظـهور بـورژوازی افغــانی پدیده‌یی بحران‌آفرین!

گزارشگر:دوشنبه 30 حمل 1395 - ۲۹ حمل ۱۳۹۵

انقلاب مارکسیستی روسیه به هدف غیر طبقاتی ساختن جامعه در مقابل طبقۀ بورژوا (سرمایه دار) سر انجام منجر به ظهور طبقۀ جدید سرمایه دار در روسیه گردید که همۀ قدرت، ثروت، تقرری ها، صلاحیت قانونی و حتی آموزش را به دست می‌گیرد و برای چندین دهه در جایگاۀ مالک الرقاب روسیۀ شوروی، حاکمیت دیکتاتوری را ایجاد می‌نماید، به حق مردم تصرف می‌کند و چیزی را بنام ارزش‌ها برسمیت نمی‌شناسد. تا اینکه پس از ۷۰ سال مطلق العنانی فرومی پاشد و این طبقۀ بورژوازی جدید با سرمایه‌های هنگفت از دولت بیرون mandegar-3می‌شوند.
هرازگاهی به سیاست‌های رهبری حکومت موجود افغانستان می‌نگرم، منظرۀ بورژوازی به گونۀ افغانی آن در سیما و سیرت آن دیده می‌شود.
تلاش شباروزی متمرکز ساختن هر چه بیشتر قدرت و ثروت، جابجا سازی مهره‌های خودی در مناصب قدرت و منابع ثروت، پر کردن ادارات دولتی با توجه به مهره‌های خودی، چشم پوشی از پرونده های فساد های بزرگ مالی خودی ها و امتیاز دادن به جعل کاران انتخاباتی، ایجاد کمیسیون های سیاسی ضد فساد بمنظور تفتیش و تهدید دیگران، تعامل مستقیم رهبری حکومت بدون در نظر داشت سلسله مراتب اداری با مراجع و منابع عایداتی داخل و خارج و ده ها مورد دیگر نشانه های آنست که یک تیم شبح بورژوازی افغانی در حال ظهور می باشد.
شاید در افغانستان هیچ‌گاهی یک طبقۀ بورژوازی شرافتمند به وجود نیاید، اما احتمال ظهور یک تیم مافیایی افغانی کاملاً مشهود است تا با انحصار هر چه بیشتر قدرت و ثروت سلطۀ خود را قایم نمایند و اما کشور را به یک عقبگرد تاریخی دیگر مواجه سازند.
برگرفته از صفحه فیسبوک احمدولی مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :