سرمایه‌داری، جرم و توسعۀ نابرابر

سرمایه‌داری، جرم و توسعۀ نابرابر

در شرایط سرمایه‌داری، وقوع جرم، اجتناب‌ناپذیر است. سرمایه‌داران، مالک و کنترل‌کنندۀ کار، قانون و فرهنگ می‌باشند؛ اما طبقۀ پرولتاریا چیزی جز نیروی کارِ خویش برای فروش ندارد. این نابرابری اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، سازوکار پیامدهای نظام سرمایه‌داری را به‌وجود می‌آورد. نتایج...

ادامه مطلب...
سخنرانی و فن بیان

سخنرانی و فن بیان

 بخش چهـل‌و‌یکم/ 2. بی‌رغبتی: بی‌رغبتی موجب گوش نکردن می‎شود. البته این بی‌رغبتی نیز عواملِ متفاوتی دارد از جمله: ـ تنفّر از ظاهر و قیافۀ شخص گوینده؛ ـ تنفّر از صدای فرد؛ ـ دایمی بودن محرک؛ ـ یک‎نواختی صدای سخنران؛ ـ استفاده از کلمه‎ها و واژه‎های نامأنوس؛ ـ...

ادامه مطلب...
حُجیت حدیث

حُجیت حدیث

از جمله توصیه‌های خوب اهل حدیث به هنگام روایت و یا ذکر حدیثی از احادیث نبوی از قدیم به این‌سو، یکی این است که در اخیر هر حدیث باید گفت «او کما قال صلی الله علیه وسلم». این را به‌خاطری...

ادامه مطلب...
قانون‌گرایـی به مثابۀ یک ضرورت اجتماعی

قانون‌گرایـی به مثابۀ یک ضرورت اجتماعی

نگاه به «قانون» و «قانون‌مداری» می‌تواند با رویکردی دینی و یا اخلاقی انجام بگیرد. این یک واقعیت است که چه در سنت‌های پیش‌مسیحایی، به‌ویژه یونانی، و چه در سنت مسیحی و اسلامی، قوانین عمدتاً ریشه‌های دینی داشته‌اند و در اغلب...

ادامه مطلب...
سخنرانی و فن بیان

سخنرانی و فن بیان

بخش چهـلم/ فصل هژدهم گوش دادنِ فعالانه گوش دادن فعالانه، افراد را به ادامۀ گفت‎وگو تشویق می‎کند و نشان می‎دهد که تمامِ توجه شما معطوف به آن مکالمه است. یک شنوندۀ خوب، با شوق و ذوق در گفت‎وگو غرق می‎شود و گوینده را...

ادامه مطلب...